System punktowania nauczycieli

PUNKTY DODATNIE

1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych: od +1 do +5 punktów
2. Pomoc przy przebudowie strony z zaplecza graficznego: od +1 do +10 punktów
3. Pomoc dyrekcji: zależne od dyrekcji
4. Finansowe wsparcie szkoły: zależne od dyrekcji
5. Organizacja zabawy: od +1 do +5 punktów
6. Pomoc w reklamowaniu: od +1 do +5 punktów
7. Udział i reprezentowanie szkoły w wydarzeniach międzyszkolnych:
  • uczestnictwo: +5 punktów
  • przejście do kolejnego etapu: +10 punktów
  • zajęcie trzeciego miejsca: +30 punktów
  • zajęcie pierwszego miejsca: +50 punktów
8. Poprawna opieka nad domem: od +1 do +5 punktów
9. Pełnienie roli egzaminatora podczas sesji egzaminacyjnej: +1 punkt - za każdą komisję
10. Przeprowadzenie zastępstwa: +1 punkt - za każde zastępstwo
11. Organizacja konkursu: +3 punkty
12. Organizacja olimpiady:
  • +5 punktów - za etap szkolnej olimpiady
  • +10 punktów - za etap międzyszkolnej olimpiady
13. Redagowanie Hedwigi: +1 punkt - za każdy artykuł
14. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego/zastępcy redaktora naczelnego Hedwigi: +5 punktów - za każdy numer
15. Prowadzenie koła przedmiotowego: +2 punkty - za każdy tydzień
16. Udział w zajęciach koła przedmiotowego: +1 punkt - za każde zajęcia
 
PUNKTY UJEMNE
 
1. Zwłoka z uzupełnieniem dziennika lekcyjnego: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
2. Zwłoka z nadesłaniem programu nauczania: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
3. Zwłoka z nadesłaniem arkuszy egzaminacyjnych: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki.
4. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych/końcowych: -1 punkt - za każdy dzień zwłoki
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: -2 punkty
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: -2 punkty
7. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków opiekuna: od -1 do -5 punktów
8. Nadużywanie funkcji operatora: -5 punktów
9. Inne działania podjęte bez zgody Dyrekcji: od -1 do -5 punktów.
 
W przypadku uzyskania przez Nauczyciela wyniku -30 punktów w ogólnym Rankingu Nauczycieli, wykładowca zostaje wydalony dyscyplinarnie ze szkoły.
 
Uchwalone dnia 24 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano dnia 20 kwietnia 2018 r.