System punktowania nauczycieli

PUNKTY DODATNIE

1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych: od 1 do 3 plusów
2. Pomoc przy przebudowie strony z zaplecza graficznego: od 1 do 10 plusów
3. Pomoc dyrekcji: od 1 do 5 plusów
4. Finansowe wsparcie szkoły: od 1 do 3 plusów
5. Organizacja zabawy: od 1 do 3 plusów
6. Pomoc w reklamowaniu: od 1 do 4 plusów
7. Udział i reprezentowanie szkoły w wydarzeniach międzyszkolnych: od 1 do 3 plusów
8. Poprawna opieka nad domem: od 1 do 4 plusów
9. Pełnienie roli egzaminatora podczas sesji egzaminacyjnej: 1 plus - za każdą komisję
10. Przeprowadzenie zastępstwa: 1 plus - za każde zastępstwo
11. Organizacja konkursu: 1 plus
12. Organizacja olimpiady:
  • 2 plusy - za etap szkolnej olimpiady
  • 4 plusy - za etap międzyszkolnej olimpiady
13. Redagowanie Hedwigi: 1 plus - za każdy artykuł
14. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego/zastępcy redaktora naczelnego Hedwigi: 2 plusy - za każdy numer
15. Prowadzenie koła przedmiotowego: 2 plusyza każdy tydzień
16. Udział w zajęciach koła przedmiotowego: 1 plusza każde zajęcia
 
PUNKTY UJEMNE
 
1. Zwłoka z uzupełnieniem dziennika lekcyjnego: 1 minusza każdy dzień zwłoki.
2. Zwłoka z nadesłaniem programu nauczania: 1 minus - za każdy dzień zwłoki.
3. Zwłoka z nadesłaniem arkuszy egzaminacyjnych: 1 minusza każdy dzień zwłoki.
4. Zwłoka z wystawieniem ocen proponowanych/końcowych: 1 minus - za każdy dzień zwłoki
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: 2 minusy
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: 2 minusy.
7. Nienależyte wywiązywanie się z obowiązków opiekuna: od 1 do 4 minusów
8. Nadużywanie funkcji operatora: 1 minus
9. Inne działania podjęte bez zgody Dyrekcji: od 1 do 4 minusów.
 
W przypadku uzyskania przez Nauczyciela wyniku -30 punktów w ogólnym Rankingu Nauczycieli, wykładowca zostaje wydalony dyscyplinarnie ze szkoły.
 
Uchwalone dnia 24 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano dnia 02 lipca 2017 r.
Aktualizacji dokonali prof. Alexander Lovato i prof. Elisabeth Momente.
 
Dyrekcja AMG
dyrektor Charlie Lupinus
dyrektor Elisabeth Momente
dyrektor Patrycja Iwaszkow