System oceniania

Wewnętrznoszkolny System Oceniania

 1. KLASYFIKACJA

1.1. Uczeń, aby ukończyć pierwszy rok nauki, może mieć na świadectwie maksymalnie dwie oceny Troll.

1.2. Uczeń, aby zostać absolwentem, nie może na drugim roku nauki uzyskać ani jednej oceny Troll.

1.3. Uczeń roku pierwszego może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego przedmiotu na koniec roku.

1.4. Aby uzyskać klasyfikację z danego przedmiotu wymagane jest 31% frekwencji na zajęciach i co najmniej trzy oceny cząstkowe z przedmiotu.

1.5. Klasyfikacja nie jest równa z uzyskaniem pozytywnej oceny końcoworocznej, a jedynie z możliwością uzyskania dowolnego stopnia określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 1. SKALA OCEN
 • Wybitny - wartość 6, skrót W
 • Powyżej Oczekiwań - wartość 5, skrót PO
 • Zadowalający - wartość 4, skrót Z
 • Nędzny - wartość 3, skrót N
 • Okropny - wartość 2, skrót O
 • Troll - wartość 1, skrót T

2.1 Za oceny pozytywne (zaliczające) uważa się oceny od Okropnego od Wybitnego.

2.2 Nauczyciel wystawiając oceny proponowane i końcowe wylicza średnią na podstawie średniej ważonej.

 1. PROGI PROCENTOWE
 • Wybitny: 100%
 • Powyżej Oczekiwań: 99%-86%
 • Zadowalający: 85%-71%
 • Nędzny: 70%-51%
 • Okropny: 50%-31%
 • Troll: 30%-0%
 1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY

4.1. Egzamin - najważniejszy sprawdzian w roku, jego materiał obejmuje program nauczania danej klasy. Na podstawie jego i ocen zebranych podczas całego roku nauczyciel może wystawić ocenę proponowaną/końcoworoczną.

4.2. Sprawdzian - obejmuje szerszy zakres materiału niż kartkówka/odpowiedź ustna, np. cały dział. Powinien zostać zapowiedziany w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4.3. Kartkówka - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji.

4.4. Odpowiedź ustna - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji. Uczeń odpowiada na zadawane przez nauczyciela na czacie pytania.

4.5. Praktyki - wykonywane podczas zajęć lekcyjnych lub po nich, z zachowaniem klimatycznej formy, pisane głównie na czacie, rzadziej przez sowę.

4.6. Karty pracy/prace na lekcjach/ćwiczenia - są to prace, które uczeń musi wykonać podczas trwania godziny lekcyjnej, wyniki pracy prezentuje przy klasie/poprzez wysłanie na pocztę nauczyciela.

4.7. Zadanie domowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, obowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.

4.8. Zadanie dodatkowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, nieobowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.

Przedmiotowe Zasady Oceniania muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, ale mogą uwzględniać specyfikę przedmiotu i indywidualne koncepcje dydaktyczne nauczycieli.

Waga ocen:

Forma sprawdzenia wiedzy:

1

Odpowiedź ustna, kartkówka, aktywność

2

praca domowa, konkurs/olimpiada, praktyka

3

sprawdzian, egzamin,

 

System Oceniania uchwalony dnia 23 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 01 stycznia 2018r. 

Dyrekcja AMG
dyrektor Charlie Lupinus
dyrektor Elisabeth Momente
dyrektor Patrycja Iwaszkow