System oceniania

Wewnętrznoszkolny System Oceniania

  1. KLASYFIKACJA

1.1. Uczeń, aby ukończyć pierwszy rok nauki, może mieć na świadectwie maksymalnie dwie oceny Troll i nie może mieć ani jednej nieklasyfikacji.
1.2. Uczeń, aby zostać absolwentem, na drugim roku nauki może uzyskać maksymalnie jedną ocenę Troll, jednak na egzaminie końcowym z tegoż przedmiotu musi wykazać minimum 30%. Uczeń również nie może mieć ani jednej nieklasyfikacji, 
1.3. Każdy uczeń, niezależnie od roku na którym jest, a który otrzyma nieklasyfikację z danego przedmiotu ma możliwość podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego z tegoż przedmiotu, który odbędzie się podczas wakacji. Jeśli uczeń otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu, otrzyma swoje świadectwo podczas rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. 
1.4. Aby uzyskać klasyfikację z danego przedmiotu wymagane jest 31% frekwencji na zajęciach i co najmniej trzy oceny cząstkowe z przedmiotu.
1.5. Klasyfikacja nie jest równa z uzyskaniem pozytywnej oceny końcoworocznej, a jedynie z możliwością uzyskania dowolnego stopnia określonego w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

  1. SKALA OCEN
Wartość Ocena Skrót 
6 Wybitny W
5 Powyżej Oczekiwań P
4 Zadowalający Z
3 Nędzny N
2 Okropny O
1 Troll T

2.1 Za oceny pozytywne (zaliczające) uważa się oceny od Okropnego do Wybitnego.
2.2 Nauczyciel wystawiając oceny proponowane i końcowe wylicza średnią na podstawie średniej ważonej.

  1. PROGI PROCENTOWE
Ocena Progi procentowe
Wybitny 100%-93%
Powyżej Oczekiwań 92%-81%
Zadowalający 80%-61%
Nędzny 60%-41%
Okropny 40%-21%
Troll 20%-0%
  1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY

4.1. Egzamin - najważniejszy sprawdzian w roku, jego materiał obejmuje program nauczania danej klasy. Na podstawie jego i ocen zebranych podczas całego roku nauczyciel może wystawić ocenę proponowaną/końcoworoczną.
4.2. Sprawdzian - obejmuje szerszy zakres materiału niż kartkówka/odpowiedź ustna, np. cały dział. Powinien zostać zapowiedziany w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4.3. Kartkówka - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji.
4.4. Odpowiedź ustna - krótka forma sprawdzania wiedzy, obejmująca zakres materiału maksymalnie 3 lekcji. Uczeń odpowiada na zadawane przez nauczyciela na czacie pytania.
4.5. Praktyki - wykonywane podczas zajęć lekcyjnych lub po nich, z zachowaniem klimatycznej formy, pisane głównie na czacie, rzadziej przez sowę.
4.6. Karty pracy/prace na lekcjach/ćwiczenia - są to prace, które uczeń musi wykonać podczas trwania godziny lekcyjnej, wyniki pracy prezentuje przy klasie/poprzez wysłanie na pocztę nauczyciela.
4.7. Zadanie domowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, obowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.
4.8. Zadanie dodatkowe - zadanie zadawane przez nauczyciela na zajęciach, nieobowiązkowe dla uczniów. Musi być ono zapowiedziane w dzienniku co najmniej tydzień przed terminem nadsyłania prac do nauczyciela.

Przedmiotowe Zasady Oceniania muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, ale mogą uwzględniać specyfikę przedmiotu i indywidualne koncepcje dydaktyczne nauczycieli.

 

Waga ocen Forma sprawdzania wiedzy
1 Odpowiedź ustna, aktywność
2 praca domowa, konkurs
3 praktyka, kartkówka, olimpiada
4 praca dodatkowa
5 sprawdzian, praca pisemna
6 sprawdzian końcowo-roczny, egzamin końcowy

 

System Oceniania uchwalony dnia 23 lutego 2016 r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 19 lutego 2019r.