Statut szkoły

Statut Akademii Magii Grymuar

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Akademia Magii Grymuar (dalej: Akademia, w skrócie “AMG”, “Grymuar”) to wirtualna szkoła magiczna, powstała z inicjatywy fanów serii książek opowiadającej o przygodach Harry'ego Pottera.
 2. Celem Akademii jest wyedukowanie uczniów w zakresie nauk magicznych.
 3. Zapisanie się i przynależność do placówki są całkowicie bezpłatne, szkoła nie pobiera żadnych korzyści majątkowych.
 4. Każdy może zapisać się do Akademii, dołączenie do jej społeczności jest dobrowolne.
 5. Każda osoba zapisująca się do Akademii Magii Grymuar staje się pełnoprawnym członkiem tejże społeczności i ma prawo czynnie uczestniczyć w zabawach, lekcjach i życiu szkoły.
 6. Na lekcjach w ramach roku szkolnego Akademii Magii Grymuar mogą się pojawiać opiekunowie domów (przed wyborem prefektów), dyrekcja (w ramach wizytacji) oraz tylko i wyłącznie zapisani uczniowie.
 7. Każdy ma prawo do opuszczenia Akademii bez podawania określonej przyczyny.
 8. Szkołą zarządza Dyrekcja, która ma obowiązek sprawować pieczę nad stroną internetową Akademii. Aktualnie w skład Dyrekcji wchodzą:  Xaville McTireliath, Elisabeth Momente-McTireliath, Matthew Anders Fox oraz Marcin McGreen

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI.

 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić zajęcia ze swojego przedmiotu w zakresie godzin lekcyjnych ustanowionych podczas zatwierdzania programu nauczania.
 2. Nauczyciel ma obowiązek stawić się na obowiązkowych zebraniach Rady Pedagogicznej. Jeśli z przyczyn losowych nie ma takiej możliwości, winien to jak najszybciej zgłosić Dyrekcji poprzez sowę lub kominek.
 3. Nauczyciel ma obowiązek dbać o uzupełnianie informacji na temat swojego nauczania. Dzienniki lekcyjne muszą zostać uzupełnione w ciągu tygodnia od dnia prowadzenia zajęć, punktacja z zajęć i oceny powinny być dodawane tak szybko, jak to możliwe.
 4. Nauczyciel podczas pełnienia swoich obowiązków wynikających z przypisanej mu posady ma obowiązek przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych, przestrzegać regulaminów Akademii oraz etykiety czatu.
 5. Nauczyciel powinien być zaangażowany w życie szkoły. Obowiązuje go obecność na uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, a także na wszelakich imprezach/uroczystościach szkolnych organizowanych przez Dyrekcję. Jeśli Nauczyciel z przyczyn losowych nie będzie mógł pojawić się na uroczystości, winien jak najszybciej poinformować o tym Dyrekcję.
 6. Nauczyciel ma obowiązek zadbania o to, by uczniowie, których naucza, mieli okazję do zdobycia minimum trzech ocen przez cały rok szkolny. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do pomocy uczniom, gdy ci mają problem z wykładanym materiałem oraz umożliwienia nadrobienia zaległych prac.
 7. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania podczas pierwszej lekcji w roku.
 8. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić  wszelkie prace pisemne uczniów w przeciągu dwóch tygodni od ich napisania.
 9. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania Szkolnego Systemu Oceniania i Punktowania oraz Statutu Szkoły.
 10. Nauczyciel podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Dyrekcji. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać jej polecenia, a także dostosowywać się do jej decyzji. Jego praca oceniana jest przez Dyrekcję. Ocena ta wyrażona jest przez punkty w Rankingu Nauczycieli.
 11. Nauczyciel ma obowiązek stania na straży szkolnych zasad, przez co należy rozumieć informowanie Dyrekcji o złamanych zasadach, a także wymierzanie odpowiednich kar.
 12. Nauczyciel powinien być obecny na uroczystościach szkolnych oraz swoich zajęciach na swoim profesorskim nicku (prof_nazwisko, prof_imięnazwisko itd)

III. PRZYWILEJE NAUCZYCIELA.

 1. Nauczyciel może nauczać maksymalnie dwóch przedmiotów. Ma prawo również do prowadzenia koła przedmiotowego (za zgodą Dyrekcji) oraz kursów wakacyjnych.
 2. Nauczyciel ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach, zebraniu Rady Pedagogicznej lub uroczystości szkolnej.
 3. Nauczyciel ma prawo do zwiększenia liczby godzin lekcyjnych lub zawieszenia zajęć na czas określony. W obydwóch przypadkach ma jednak obowiązek powiadomić o tym Dyrekcję.
 4. Nauczyciel ma prawo ukarać Ucznia za nieprzestrzeganie zasad panujących w szkole punktami ujemnymi, kickiem, banem lub szlabanem. W przypadku przyznania szlabanu ma obowiązek poinformować o tym Dyrekcję.
 5. Nauczyciel, jeżeli żaden uczeń nie stawi na lekcji, uprzednio nie informując go o tym, ma prawo odjąć danemu domowi wyznaczoną ilość punktów przy konsultacji z dyrekcją, za brak zaangażowanie w jego przedmiot.
 6. Nauczyciel ma prawo ubiegać się o bycie opiekunem domu podczas zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji kolejnego roku szkolnego.
 7. Nauczyciel ma prawo organizować konkursy przedmiotowe, olimpiady przedmiotowe szkolne i międzyszkolne oraz różne uroczystości szkolne.
 8. Nauczyciel ma prawo zostać redaktorem gazetki szkolnej.

IV. PRZYWILEJE UCZNIÓW.

 1. Uczeń ma prawo do wybrania dowolnych przedmiotów rozszerzonych w klasie II.
 2. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia dodatkowe, brać udział w konkursach organizowanych w szkole, brać udział w olimpiadach przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych, być aktywnym uczestnikiem Szkolnej Ligi Quidditcha, Klubu Pojedynków itp.
 3. Uczeń ma prawo nie pojawić się na zajęciach lekcyjnych jednorazowo lub regularnie, usprawiedliwiając się uprzednio u nauczyciela prowadzącego/Dyrekcji.
 4. Uczeń ma prawo zostać kapitanem drużyny Quidditcha, Prefektem Domu bądź Prefektem Naczelnym.
 5. Uczeń ma prawo wypisać się ze szkoły bez uprzedniego podawania przyczyny.
 6. Uczeń ma prawo do zmiany personaliów po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją.
 7. Uczeń ma prawo poprosić o pomoc Dyrekcję, Nauczycieli, Prefektów Naczelnych i Prefektów swojego domu.
 8. Uczeń ma prawo do domagania się sprawiedliwego oceniania i traktowania przez dyrekcję, nauczycieli, prefektów oraz pracowników szkoły.
 9. Uczeń ma prawo wnioskować o zmianę przydzielonego domu do końca pierwszego tygodnia roku

V. OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

 1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne z bloku kanonicznego.
 2. Uczeń ma obowiązek pojawić się na przynajmniej jednej lekcji przedmiotu, jeśli chce brać udział w konkursie związanym z nim tematycznie.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich szkolnych regulaminów.
 4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać etykiety czatu w salach szkolnych i poza nimi.
 5. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę oraz swój dom.

VI. DYREKCJA.

 1. W skład Dyrekcji wchodzą: Dyrektorzy Główni i/lub Dyrektorzy Pomocniczy.
 2. W skład Dyrekcji może wchodzić maksymalnie 2 Dyrektorów Głównych.
 3. Dyrekcja ma obowiązek regularnie uzupełniać dane na stronie szkoły.
 4. Dyrekcja ma prawo do zwołania zebrania Rady Pedagogicznej.
 5. Dyrekcja ma prawo do wyrzucenia Nauczyciela, odpowiednio argumentując swoją decyzję.
 6. Dyrekcja ma prawo wyprosić niezapisanego adepta magii z sal lekcyjnych (z wyjątkiem międzyszkolnych olimpiad).
 7. Dyrekcja ustala rozkład zajęć tygodniowych dla obydwóch klas we współpracy z nauczycielami.
 8. Dyrekcja odpowiada za całościową organizację Roku Szkolnego.
 9. Dyrekcja ma główną pieczę nad Szkolną Ligą Pojedynków, Szkolną Ligą Quidditcha oraz gazetką szkolną.
 10. Dyrekcja ma obowiązek dbać o porządek w szkole.
 11. Dyrekcja posiada swój własny spis obowiązków podzielony na każdego jej członka znajdujący się w odpowiednim do tego celu miejscu/dokumencie “Obowiązki dyrekcji”

VII. OPIEKUN DOMU.

 1. Opiekun Domu zostaje wybrany na zebraniu Rady Pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego przez większość nauczycieli oraz dyrekcję.
 2. Opiekun ma obowiązek pomagania Uczniom swojego domu.
 3. Opiekun ma prawo ogłaszać nieobowiązkowe zebranie swojego domu.
 4. Opiekun ma obowiązek ogłosić dwa obowiązkowe zebrania swojego domu w celach organizacyjnych:
  4.1. Tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego, na którym wybierze Prefekta Domu i Kapitana Drużyny Quidditcha.
  4.2. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku ma obowiązek zwołać zebranie domu, na którym wyjaśnia uczniom podstawowe zasady dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej i podsumuje pracę całego domu podczas roku szkolnego.

VIII. PREFEKT NACZELNY.

 1. Prefektem Naczelnym może zostać tylko i wyłącznie uczeń placówki.
 2. Prefekta Naczelnego wybiera Dyrekcja spośród kandydatów nadesłanych od opiekunów domów.
 3. Prefekt Naczelny ma prawo uzyskać status operatora w wielkiej sali (AMG).
 4. Prefekt Naczelny ma obowiązek pomóc członkom społeczności szkoły, gdy zostanie o to poproszony.
 5. Prefekt Naczelny musi swoją postawą godnie reprezentować wszystkich uczniów Akademii.
 6. Prefekt Naczelny ma prawo brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, na które zostanie zaproszony.
 7. Prefekt Naczelny ma obowiązek zorganizować konkursy i zabawy po wcześniejszej konsultacji z Dyrekcją.
 8. Prefekt naczelny ma obowiązek zorganizować minimum jeden mały event wraz z prefektami domów.
 9. Prefekt Naczelny ma prawo upomnieć Ucznia, odjąć mu punkty lub przyznać szlaban. Powinien to jednak skonsultować z Dyrekcją, odpowiednio argumentując swoją decyzję.
 10. Prefekt Naczelny może zostać oddalony ze swojej funkcji za naganne zachowanie bądź na prośbę większości społeczności szkolnej.
 11. Prefekt Naczelny może zrzec się swojej funkcji tylko w ważnym i nagłym wypadku oraz przy  konsultacji z Dyrekcją.

IX. PREFEKT DOMU.

 1. Prefektem Domu może zostać tylko i wyłącznie uczeń placówki.
 2. Prefekt Domu wybierany jest przez opiekuna domu, lecz ostateczna decyzja należy do Dyrekcji, która ma prawo odrzucić kandydata i prosić o wyznaczenie innego, ich zdaniem bardziej odpowiedniego.
 3. Prefekt Domu ma prawo uzyskać status operatora w dormitorium swojego domu.
 4. Prefekt Domu ma obowiązek pomagać uczniom swojego domu.
 5. Prefekt Domu ma prawo organizować konkursy i zabawy po wcześniejszej konsultacji z Dyrekcją.
 6. Prefekt Domu ma obowiązek zorganizować minimum jeden mały event wraz z Prefektem Naczelnym.
 7. Prefekt Domu ma obowiązek pomóc członkom społeczności szkoły, gdy zostanie o to poproszony.
 8. Prefekt Domu ma prawo pojawić się na zebraniu Rady Pedagogicznej w zastępstwie za opiekuna domu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Dyrekcją.
 9. Prefekt Domu może zrzec się swojej funkcji tylko w ważnym i nagłym wypadku oraz przy  konsultacji z Dyrekcją.

X. KAPITAN DRUŻYNY QUIDDITCHA

 1. Kapitan Drużyny ma obowiązek po mianowaniu przeprowadzić nabory do drużyny, o których poinformuje uczniów w newsie umieszczonym na stronie szkoły.
 2. Kapitan Drużyny ma obowiązek po zebraniu składu przekazać listę członków drużyny do Opiekuna Szkolnej Ligi Quidditcha.
 3. Kapitan Drużyny zostaje mianowany przez opiekuna domu.
 4. Kapitan Drużyny ma obowiązek organizowania przynajmniej raz w tygodniu Treningów dla swojej Drużyny.
 5. Kapitan Drużyny ma obowiązek wyjaśnienia zasad gry w Quidditcha uczniom, którzy po raz pierwszy mają styczność z ową grą.
 6. Kapitan Drużyny ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z Quidditcha dla każdego ucznia swojego domu - nawet, jeśli uczeń ten nie jest członkiem Drużyny.
 7. Kapitan Drużyny ma prawo otrzymać status operatora w dormitorium.
 8. Kapitan Drużyny ma prawo otrzymać status operatora na szkolnej arenie/boisku.

XI. PRACOWNICY

 1. Pracownicy powoływani są przez Dyrekcję, gdy ta uzna, że są potrzebni szkole. Pracownikiem może zostać także nauczyciel.
 2. Pracownicy mają prawo do posiadania statusu operatora w wielkiej sali (AMG).
 3. Pracownicy mają obowiązek pomagać Dyrekcji i nauczycielom oraz uczniom, gdy sytuacja tego wymaga.
 4. Pracownicy mają obowiązek (wspólnie lub samodzielnie) zorganizowania minimum jednego małego eventu w roku tematycznie do pełnionej funkcji.
 5. Pracownicy mają prawo organizować zabawy w trakcie szkolnych uroczystości.
 6. Pracownicy mają prawo brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 7. Pracownicy mogą starać się o zostanie opiekunem domu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie statutu/systemu punktacji/systemu oceniania/regulaminów jest karane.
 2. Niniejszy dokument może ulec zmianie.
 3. W sytuacji, gdy konfliktu nie można rozwiązać, stosuje się zasadę “Dyrekcja ma zawsze rację”.

 
Obecna wersja Statutu Szkoły została opracowana dnia 21 lutego 2016r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 7 sierpnia 2018r.