0
0
0

Statut Akademii

1. Postanowienia wstępne:

1.1. Pełna nazwa placówki: Akademia Magii Grymuar. Dozwolony skrót: AMG.

1.2. Adres strony internetowej: www.amg.xaa.pl.

1.3. Celem Akademii jest wyedukowanie Uczniów w zakresie nauk magicznych.

1.4. Zapisanie się i przynależność do Akademii są całkowicie bezpłatne. Nikt tu nie pobiera żadnych korzyści majątkowych.

1.5. Każda osoba może się zapisać do Akademii Magii Grymuar. Dołączenie do społeczności jest dobrowolne.

1.6. Każda osoba zapisująca się do Akademii Magii Grymuar staje się pełnoprawnym członkiem tejże społeczności i ma prawo czynnie uczestniczyć w życiu placówki.

1.7. Każdy ma prawo do opuszczenia Akademii bez podawania określonej przyczyny.

1.8. Akademią zarządza Dyrekcja, który ma obowiązek sprawować pieczę nad stroną internetową placówki oraz jej życiem. Aktualnie w skład Dyrekcji wchodzą: Elisabeth Momente-McTireliath, Merkury Magana oraz Narcyza Zoe Assassin.

1.9. Osoba, która została przyjęta do społeczności szkolnej Akademii Magii Grymuar, winna jest aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i dbać o jej dobre należyte imię.

1.10. Kategorycznie zabrania się wszelkich działań na szkodę Akademii Magii Grymuar, a co się z tym wiąże – całej jej społeczności.

1.11. Statut jest najważniejszym dokumentem prawnym w Akademii.

2. Uczniowie:

2.1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne, które znajdują się w jego wydziale.

2.2. Ucznia obowiązuje się przestrzegania zasad całej dokumentacji Akademii.

2.3. Uczeń jest zobowiązany do godnego reprezentowania swojego domu oraz Akademii Magii Grymuar.

2.4. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, brać udział w konkursach i olimpiadach.

2.5. Uczeń ma prawo zostać Redaktorem, Prefektem Domu lub Prefektem Naczelnym.

2.6. Uczeń ma prawo do zmiany swoich personaliów po uprzednim powiadomieniu Zarządu.

2.7. Uczeń ma prawo poprosić o pomoc Dyrekcji, Prefektów, Prefektów Naczelnych i Prefekta swojego domu.

2.8. Uczeń ma prawo do sprawiedliwego oceniania i traktowania przez Dyrekcję, Profesorów i Prefektów .

2.9. Uczeń ma prawo wnioskować o zmianę przydzielonego domu do końca pierwszego tygodnia roku. Fakt ten musi mieć odpowiednią argumentację.

2.10. Ucznia obowiązuje się do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach.

2.11. Uczeń aktywnie powinien uczestniczyć we wszystkich imprezach szkolnych organizowanych przez Dyrekcję i/lub Profesorów.

2.12. Uczeń powinien uczestniczyć w każdej uroczystości oraz na spotkaniach swojego domu.

2.13. Uczeń ma w obowiązku posiadać stały nick w serwisie Polfan/ChatSM.

2.14. Uczniowi zabrania się wchodzenia do nieswojego dormitorium.

3. Prefekci Domów:

3.1. Prefektem Domu może być wyłącznie Uczeń Akademii.

3.2. Prefekt Domu wybierany jest przez Opiekuna Domu, lecz ostateczna decyzja należy do Dyrekcji, który ma prawo odrzucić kandydata i prosić o wyznaczenie innego, ich zdaniem bardziej odpowiedniego.

3.3. Prefekci Domów mają obowiązek pomagać Uczniom swojego domu.

3.4. Prefektów Domów obowiązuje się zorganizowanie eventu wraz z Prefektami Naczelnymi.

3.5. Prefekt Domu ma obowiązek pomóc członkom społeczności, gdy zostanie o to poproszony.

3.6. Prefekt Domu ma prawo zrzec się swojej funkcji tylko w ważnym i nagłym wypadku oraz przy konsultacji z Dyrekcją.

3.7. Prefektem Domu może zostać osoba, która posiada co najmniej zadowalające wyniki w nauce.

3.8. Każdego Prefekta Domu obowiązuje się o godne reprezentowania swojego domu jak i Akademii Magii Grymuar.

4. Prefekci Naczelni:

4.1. Prefektem Naczelnym może zostać tylko i wyłącznie Uczeń Akademii.

4.2. Prefekt Naczelny jest wybierany przez Zarząd spośród kandydatów nadesłanych przez Opiekuna Domu.

4.3. Prefekta Naczelnego obowiązkiem jest pomóc każdemu członkowi społeczności gdy zostanie o to poproszony.

4.4. Prefekt Naczelny ma w obowiązku swoją postawą godnie reprezentować Akademię Magii Grymuar.

4.5. Prefekt Naczelny ma prawo brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, na które zostanie zaproszony.

4.6. Prefekci Naczelni mają obowiązek zorganizować konkurs po wcześniejszej konsultacji z Dyrekcją.

4.7. Prefekci Naczelni wraz z Prefektami Domów mają obowiązek zorganizować minimum jeden mały event.

4.8. Prefekt Naczelny ma prawo upomnieć Ucznia, odjąć mu punkty lub przyznać szlaban. Powinien to jednak skonsultować z Dyrekcją, odpowiednio argumentując swoją decyzję.

4.9. Prefekt Naczelny może zostać oddalony ze swojej funkcji za naganne zachowanie.

4.10. Prefekci Naczelni mogą zostać usunięci przez Zarząd lub przez siebie samych.

4.11. Prefekt Naczelny jest reprezentantem Uczniów przed Dyrekcją oraz innymi placówkami magicznymi. Obowiązuje się go godne reprezentowanie Akademii i dbać o jej dobre imię.

4.12. Prefekta Naczelnego obowiązuje się pilnowanie porządku w Głównej Sali Akademii. Może on wyrzucić daną osobę, która złamała regulamin.

4.13. Prefekci Naczelni mają obowiązek reklamować Akademię Magii Grymuar.

5. Profesorowie:

5.1. Profesor ma obowiązek prowadzić zajęcia ze swojego przedmiotu w zakresie godzin lekcyjnych ustanowionych podczas zatwierdzania programu nauczania.

5.2. Profesor ma w obowiązku stawić się na obowiązkowych zebraniach Rady Pedagogicznej. Jeśli z przyczyn losowych nie ma takiej możliwości, winien to jak najszybciej zgłosić Dyrekcji poprzez sowę lub kominek.

5.3. Profesor ma obowiązek dbać o uzupełnianie informacji na temat swojego nauczania. Dzienniki lekcyjne muszą zostać uzupełnione w ciągu dwóch dni od dnia prowadzenia zajęć. Punktacja z zajęć i oceny powinny być dodawane tak szybko, jak to możliwe.

5.4. Profesorowie podczas pełnienia swoich obowiązków wynikających z przypisanej im posady ma obowiązek przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych, przestrzegać regulaminów Akademii oraz etykiety czatu.

5.5. Profesor powinien być zaangażowany w życie Akademii. Obowiązuje go obecność na uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu roku akademickiego, a także na wszelakich imprezach/uroczystościach organizowanych przez Dyrekcję. Jeśli z przyczyn losowych nie będzie mógł pojawić się na uroczystości, winien jak najszybciej poinformować o tym Dyrekcję.

5.6. Profesorowie mają obowiązek zadbania o to, by Uczniowie, których naucza, mieli okazję do zdobycia minimum trzech ocen przez cały rok szkolny. Ponadto zobowiązany jest do pomocy Uczniom, gdy ci mają problem z wykładanym materiałem oraz umożliwienia nadrobienia zaległych prac.

5.7. Profesora zobowiązuje się przedstawić Przedmiotowy System Oceniania (PSO) podczas pierwszych zajęć w roku akademickim.

5.8. Profesor ma obowiązek sprawdzić wszelkie prace pisemne uczniów w przeciągu tygodnia od upłynięcia terminu ich oddania.

5.9. Obowiązkiem Profesorów jest przestrzeganie Szkolnego Systemu Oceniania i Punktowania oraz Statutu Szkoły.

5.10. Profesorowie podlegają bezpośredniemu zwierzchnictwu Dyrekcji. Mają obowiązek wykonywać jego polecenia, a także dostosowywać się do jego decyzji. Jego praca oceniana jest przez Dyrekcję. Ocena ta wyrażona jest przez punkty w Rankingu Nauczycieli.

5.11. Profesor ma obowiązek stania na straży zasad, przez co należy rozumieć informowanie Dyrekcji o złamanych zasadach, a także wymierzanie odpowiednich kar.

5.12. Profesor powinien być obecny na uroczystościach oraz swoich zajęciach na odpowiednim nicku z przedrostkiem „prof_”

5.13. Profesor może nauczać tylko jednego przedmiotu (wyjątkiem mogą być sytuacje braków w kadrze). Ma prawo również do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych po uzgodnieniu tego faktu z Dyrekcją.

5.14. Profesor ma prawo ukarać Ucznia za nieprzestrzeganie zasad panujących w Akademii punktami ujemnymi, kickiem, banem lub szlabanem. W przypadku przyznania szlabanu ma obowiązek poinformować o tym Dyrekcję.

5.15. Profesor jeśli nie zostanie poinformowany o tym, że żaden z Uczniów nie stawi się na lekcji, ma prawo odjąć każdemu uczęszczającemu wyznaczoną ilość punktów przy konsultacji z Dyrekcją, za brak zaangażowanie w jego przedmiot.

5.16. Profesor posiada prawo do ubiegania się na stanowisko Opiekuna Domu podczas zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji kolejnego roku akademickiego.

5.17. Profesor ma prawo do organizacji konkursu, olimpiady, a także uroczystości szkolnej.

5.18. Profesor ma prawo zostać Redaktorem oraz uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych u innych Profesorów.

5.19. Profesor ma za zadanie nauczać w Akademii oraz wykonywanie wszystkich podjętych przez siebie zadań.

5.20. Profesorów obowiązuje ocenianie Ucznia bezstronnie oraz sprawiedliwie. Muszą przedstawić punktację i ilość punktów zdobytych przez Ucznia w każdej pracy.

5.21. Profesorowie powinni być zawsze przygotowani do swojej pracy.

5.22. Profesor ma także prawo ustalać swoje zasady zachowania na zajęciach. Zasady te muszą być zgodne z każdą dokumentacją, która obowiązuje w Akademii Magii Grymuar.

5.23. Profesora obowiązuje się każdego z nich o posiadanie stałego nicka w serwisie Polfan/ChatSM.

5.24. Profesor ma w obowiązku wykazywać odpowiednią godną postawę oraz używać zasad savoir-vivre. Zakazuje się obrażania innych członków społeczności szkolnej. Grozi to minusowymi punktami w Rankingu Profesorów (w ramach upomnienia), a jeżeli to nic nie da – zwolnienie w trybie natychmiastowym z Akademii.

5.25. Profesor, który posiada w Rankingu Profesorów punktów -15, zostaje automatycznie zwolniony z Akademii Magii Grymuar.

5.26. Profesorom zabrania się ujawniania swoich danych logujących do swojego panelu. Za złamanie tej zasady grozi usunięcie z kadry w Akademii.

6. Opiekunowie Domów:

6.1. Opiekun Domu zostaje wybrany na zebraniu Rady Pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie roku akademickiego przez Dyrekcję.

6.2. Opiekunowie Domów mają ma za zadanie pomagać Uczniom swojego domu oraz obserwować go i jego postępy.

6.3. Opiekun Domu ma obowiązek ogłosić trzy zebrania swojego domu. Ma on także prawo ogłosić nieobowiązkowe zebranie.

6.4. Opiekunowie Domów są wybierani na jeden rok akademicki. Po tym czasie mogą ulec zmianie. Ponadto Opiekun Domu, który zwyciężył, ma prawo objąć nad nim pieczę w następnym roku akademickim.

6.5. Opiekun Domu może utracić funkcję. Zarząd powinien podać ten krok z argumentacją.

6.6. Opiekun Domu ma prawo przesiadywać przez pierwszy tydzień zajęć na lekcjach u innych Profesorów, w których biorą udział jego podopieczni.

6.7. Opiekun Domu po upływie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego ma obowiązek podać Dyrekcji kandydata na stanowisko Prefekta Domu oraz Prefekta Naczelnego.

7. Inkwizytor:

7.1. Inkwizytor ma za zadanie wizytować lekcje, na których wykładają Profesorowie Akademii Magii Grymuar. Musi to zrobić dwa razu w roku akademickim.

7.2. Inkwizytor zostaje powołany przez Dyrekcję na okres jednego roku akademickiego.

7.3. Inkwizytora obowiązuje się dodać raport z wizytacji maksymalnie do dwóch dni.

7.4. Inkwizytor ma w obowiązku dodawać bądź odejmować punkty w Rankingu Nauczycieli za przeprowadzoną wizytację.

7.5. Inkwizytor w czasie nieobecności Dyrekcji powinien dbać o dobre funkcjonowanie Akademii.

7.6. Inkwizytora obowiązuje się do dodawania nowych dekretów, lecz musi być on zaakceptowany przez Dyrekcję.

7.7. Inkwizytorowi zakazuje się nadużywania swojej władzy.

7.8. Inkwizytor w każdej wolnej chwili może zostać zwolniony przez Dyrekcję. Fakt ten musi mieć odpowiednią argumentację.

8. Dyrekcja:

8.1. Dyrekcja jest najwyższym organem działającym w tej Akademii.

8.2. W Dyrekcji może zasiadać osoba troszczy się o dobro Akademii, uznana za odpowiednią do tej pozycji oraz godna zaufania.

8.3. Dyrekcja ma w obowiązku regularnie uzupełniać dane na stronie internetowej Akademii Magii Grymuar.

8.4. Dyrekcja jest zobowiązany do zwołania zebrań Rady Pedagogicznej.

8.5. Dyrekcja może pozwolić sobie na zwolnienie Profesora. Czyn ten musi zostać podany wraz z argumentacją.

8.6. Dyrekcja ma prawo do wyproszenia niezapisanej osoby z każdego szkolnego pomieszczenia (z wyjątkiem międzyszkolnych wydarzeń) prócz Głównej Sali.

8.7. Dyrekcja ma w zobowiązaniu sporządzenie planu zajęć dla każdego wydziału we współpracy z Profesorami.

8.8. Dyrekcja odpowiada za całościową organizację roku akademickiego.

8.9. Dyrekcja ma główną pieczę nad organizacjami, które występują w Akademii.

8.10. Dyrekcja posiada spis obowiązków. Znajduje się on w odpowiednim do tego miejscu.

8.11. Dyrekcja pozwala sobie na kontrolowanie punktacji Rankingu Domów oraz Rankingów Indywidualnych, sprawdzając wiarygodność dodanych punktów.

8.12. Dyrekcja ma w obowiazku organizować oraz trzymać pieczę nad Egzaminami Dojrzałości Magicznej.

8.13. Dyrekcja ma prawo zadecydować o nagrodzie bądź karze dla każdego członka społeczności.

8.14. Dyrekcja dla każdego z zatrudnionych Profesorów jest kierownikiem.

8.15. Dyrekcja w każdej chwili ma prawo do zmiany regulaminu.

9. Czat:

9.1. Pokoje Czatowe są pomieszczeniami Akademii. Obowiązują tam wszelkie zasady, które zostały spisane w wszelakiej dokumentacji.

9.2. Pokoje czatowe Akademii są własnością Dyrekcji.

9.3. Każdą osobę, która przebywa w pokojach Akademii, zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad kultury osobistej. W przeciwnym razie może ona być wyrzucona z danego pomieszczenia przez operatora.

9.4. Zakazuje się spamowania oraz floodowania tekstem jak i emotikonami.

9.5. Na zajęciach Uczniowie oraz Profesorowie mają obowiązek przebywać na takim nicku, na którym zarejestrowali się w Akademii.

9.6. W salach lekcyjnych Akademii Magii Grymuar w czasie trwania zajęć przebywać mogą jedynie Uczniowie, Profesorowie (przedmiotu, który trwa obecnie) oraz Dyrekcja.

9.7. Operatorzy poszczególnych pokojów są zobowiązani do reagowania w przypadku łamania regulaminu bądź niestosownego zachowania. Nie mogą oni natomiast nadużywać swojego przywileju.

10. Rady Pedagogiczne:

10.1. Każda Rada Pedagogiczna jest poufna. Ma ona na celu przekazać całej Kadrze Pedagogicznej wszelakich informacji oraz podejmowanie uchwał w sprawie wyników Uczniów w nauce i ich klasyfikacji, a także dopuszczenia do Egzaminu Dojrzałości Magicznej.

10.2. W zebraniach Rady Pedagogicznej udział bierze Dyrekcja oraz Profesorowie. W niektórych sytuacjach mogą brać w nich udział także Prefekci Naczelni.

10.3. Każdy Profesor ma prawo, w porozumieniu z Dyrekcją, powołać na zastępstwo na Radzie Pedagogicznej Ucznia, który jest na stażu z jego przedmiotu.

11. Zajęcia:

11.1. Zajęcia trwają w dniach roboczych.

11.2. Każda lekcja jest umieszczana w planie zajęć. Jeżeli wyniknie sytuacja, że zajęcia są odwołane należy spojrzeć na listę zastępstw.

11.3. Każdej osobie uczestniczącej w zajęciach obowiązuje się zachowywania kultury.

11.4. Nieobecność Ucznia na zajęciach nie zwalnia go z przygotowania się do kolejnej.

11.5. Każda osoba powinna przybyć na lekcje punktualnie.

11.6. W trakcie trwania zajęć może przebywać Dyrekcja, Profesor prowadzący zajęcia oraz Uczniowie.

12. Postaniowienia konćowe:

12.1. Nieprzestrzeganie każdej dokumentacji jest odpowiednio karane.

12.2. Dyrekcja Akademii Magii Grymuar zastrzega sobie zmianę w każdej chwili każdej dokumentacji.

12.3. W sytuacji, gdy konfliktu nie można rozwiązać, stosuje się zasadę “Dyrekcja ma zawsze rację”.

12.4. Każda zmiana w dokumentacji jest ogłoszona wobec całej społeczności Akademii.

12.5. Zmiany w statucie może wprowadzić tylko Dyrekcja.