Program Praktyki Nauczycielskiej

Program praktyk w AMG

 1. Każdy absolwent Akademii i szkół z nią współpracujących ma prawo podjąć praktyki nauczycielskie na wybranym przez siebie kierunku.
 2. Podczas jednego roku, każdy praktykant ma prawo wybrać od jednego do maksymalnie 3 kierunków stażu.
 3. Każde praktyki winny się odbywać za zgodą dyrekcji i nauczyciela prowadzącego, pełniącego rolę opiekuna/promotora stażu.
 4. Każdy praktykant powinien opracować własny, autorski plan nauczania i skonsultować go z nauczycielem prowadzącym staż.
 5. Każdy praktykant powinien przeprowadzić co najmniej jedną lekcję ze swojego przedmiotu, w tym jedne zajęcia w ramach egzaminu.
 6. Każdy praktykant podlega ocenie dyrekcji jak i nauczyciela prowadzącego, a oceny te z zakresu zaangażowania praktykanta oraz jego wiedzy na bazie programu jak i prowadzonych zajęć będą wyznacznikiem zdania albo nie.
 7. Każdy Praktykant podobnie jak uczeń Akademii drugiego roku ma obowiązek przystąpić do egzaminów końcoworocznych, tylko z zakresu wybranego przez siebie stażu lub staży.
 8. Każdy praktykant zostaje zatrudniony na zasadach pracownika placówki i winien uczęszczać na zajęcia dotyczące stażu.
 9. Każdy praktykant - jako pracownik szkoły - ma obowiązek przeprowadzić minimum jeden tematyczny do swojego przedmiotu event.
 10. Na zakończenie Praktyk każdy Praktykant, który uzyska minimalną ocenę Nędzny z całokształtu swojej pracy otrzyma certyfikat jego ukończenia z rozpiską odbytej praktyki oraz ocen z każdego obowiązującego go punktu - Planu Nauczania itd.
 11. Program Praktyk może ulec rozbudowie albo uszczupleniu, o którym dyrekcja winna powiadomić w osobnym newsie na stronie szkoły.
 
Obecna wersja Programu Praktyk została opracowana dnia 1 września 2018r.
Ostatniej aktualizacji dokonano 14 września 2018r.