Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §7 "Punkty za konkursy i eventy."
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy nauczyciel lub uczeń organizujący konkurs, event bądź olimpiadę jest zobowiązany dodać newsa z podsumowaniem w ciągu 3 dni od dnia zakończenia danego konkursu/eventu.


Dekret §6 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Nieznany

W trosce o odpowiednio wysoki poziom przedmiotów wykładanych w Akademii, zostaną przeprowadzone wizytacje nauczycieli. Każdy profesor zostanie przynajmniej raz zwizytowany. Szczegółowe kryteria oceny lekcji zostaną przedstawione i omówione poniżej.

Nauczyciel będzie oceniany w kilku kategoriach zarówno przez uczniów jak i wizytatora, a końcowa ilość punktów w danej kategorii stanowi średnią ocen uczniów i inkwizytora.

  • Organizacja zajęć 0-3pkt (Ocenie podlega sposób zorganizowania nauczyciela - jego punktualność, dodanie tematu lekcji, podanie linka do listy obecności, a ponadto sama płynność zajęć.)
  • Atrakcyjność zajęć 0-5pkt (Ocenie podlega sposób prowadzenia zajęć przed nauczyciela, a w szczególności w tej kategorii zawiera się pomysł na lekcje, zainteresowanie ucznia tematem.)
  • Sprawiedliwość punktowania 0-2pkt (Ocenie podlega punktowanie uczniów przez nauczyciela - to czy każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie przez prowadzącego.)
  • Kontakt z uczniem 0-4pkt (Ocenie podlega to jaki kontakt ma nauczyciel z uczniem.)

W sumie do zdobycia jest 14 punktów. Wizytacja zostanie uznana za zaliczoną w przypadku zdobycia więcej niż 8 punktów

Po każdej wizytacji będzie sporządzany szczegółowy raport dla nauczyciela w którym będą zarówno opinie uczniów (anonimowo), jak i opinia wizytatora. 

W przypadku niezaliczenia wizytacji, nauczyciel dostaje drugą szansę i wizytacja zostaje przeprowadzona drugi raz na tych samych zasadach.


Dekret §5 "Konkursy"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do organizacji przynajmniej jednego konkursu na stronie szkoły, bądź zabawy na chacie. Po zamieszczeniu wyników konkursu w newsie profesor zostanie nagrodzony 3 punktami (w przypadku organizacji konkursu na stronie), bądź 5 punktami (organizacja zabawy na chacie) do RN. 


Dekret §4 "Zastępstwa"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy nauczyciel ma prawo do przeprowadzania zastępstwa w zamian za osobę nieobecną. Lista dostępnych zastępstw widnieje [tutaj]. Każdy nauczyciel chętny do przeprowadzenia zastępstwa proszony jest o zgłoszenie tego faktu dyrekcji. Wtedy takowa informacja zostanie zapisana na stronie, a nauczyciel będzie mógł dodać dziennik. 

Za każde zastępstwo nauczyciel zostanie nagrodzony 4 punktami do RN, ale punkty zostaną przyznane dopiero w momencie dodania dziennika przez nauczyciela.


Dekret §3 "Nieobecności"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdą nieobecność na zajęciach nauczyciel jest zobowiązany zgłosić dyrekcj przed planowym rozpoczęciem lekcji. Nieobecności najlepiej zgłaszać do dyrektora McGreen'a, który zajmuje się organizowaniem zastępstw. Każdą nieobecność na lekcji należy odrobić, termin odrabiania zajęć należy wcześniej uzgodnić z dyrekcją i opublikować go na stronie szkoły.

Jeżeli nauczyciel nie zgłosi nieobecności na zajęciach to zostanie ukarany 5 punktami minusowymi


Dekret §2 "Dzienniki"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy nauczyciel jest zobowiązany dodawać dzienniki lekcyjne na stronie po każdej przeprowadzonej lekcji. W przypadku gdy profesor przeprowadził lekcję dla osób z klasy 2 będących na różnych wydziałach, to dziennik należy dodać osobno dla każdego wydziału.

Czas na dodawanie dzienników w każdym tygodniu mija w Niedzielę o godzinie 23:59.

Za dodanie dziennika z przeprowadzonej lekcji nauczyciel otrzymuje 3 punkty do RN. W przypadku nie dodania dziennika w terminie, nauczyciel zostanie ukarany 3 punktami minusowymi.


Dekret §1 "Logi"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy nauczyciel zobowiązany jest dodawać logi z przeprowadzonych zajęć lekcyjnych do dziennika. Log może znaleźć się w dzienniku lekcyjnym na stronie, bądź w prywatnym dzienniku ocen zrobionym w dokumentach google.

Za zaniedbanie obowiązku dodania loga z zajęć nauczyciel może zostać pozbawiony 2 punktów z RN w jednym tygodniu.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly